زیبایی قابل درک و تعبیر نیست ، زیبایی رو باید احساس کرد
شیک ساید